سررسید وزیری افق


سررسید 97


- جلد ترمو نفیس

- روز شمار جمعه جدا

- کاغذ کرم 70 گرم

- صحافی دوخت

- چاپ دو رنگ